תנאי פוליסת "Best Friend"

פוליסה ייחודית לביטוח חיות מחמד של הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פרק א' – הגדרות

1.0
המבטח – "הפניקס" חברה לבטוח בע"מ.
1.1
המבוטח – הבעלים של חיית המחמד, כרשום בטופס ההצעה.

1.2
הצעה – הפרטים וההצהרות בדף ההצעה המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

1.3
חיית מחמד – כלב או חתול השייכים למבוטח והרשומים בטופס ההצעה ובפוליסה בשמם ובתיאורם.

1.4
חיית מחמד גזעית – חיית מחמד השייכת לגזע מוכר ע"י ההתאחדות הארצית לכלבנות וקיימות תעודות ו/או אישור מוטרינר המעידים על כך.

1.5
חיית מחמד מעורבת – חיית מחמד אשר אינה גזעית כמוגדר בסעיף 1.5

1.6
וטרינר – רופא וטרינר בעל רשיון תקף.

1.7
מחלה – מחלה אשר חלתה בה חיית המחמד בתקופת הבטוח ואשר בגינה וכתוצאה ישירה ממנה נזקקה לטיפול רפואי בהתאם להוראות רופא וטרינר.

1.8
תאונה – נזק גופני בלתי צפוי אשר נגרם ע"י אמצעי אלים, חיצוני הגלוי לעין והמהווה סיבה היחידה, הישירה והמיידית לפגיעה או למות חיית המחמד.

1.9
תקופת המתנה – תקופה של 14 יום מיום שהגיע טופס ההצעה שמלא המבוטח אל החברה. במקרה של תאונה, תקופה של 72 שעות מיום שהגיע טופס ההצעה שמלא המבוטח אל החברה.

1.10
תקופת הבטוח – התקופה המתחילה בתאריך המצוין ברשימה או בתום תקופת ההמתנה, המאוחר ביניהן, והמסתיימת בתאריך הנקוב ברשימה.

1.11
גבול גיאוגרפי – מדינת ישראל לרבות השטחים המוחזקים.

1.12
המבטח מתחייב על יסוד ההצעות וההודעות של המבוטח כולן ביחד וכל אחת מהן לחוד ותמורת תשלום דמי הבטוח, לשלם למבוטח תגמולי בטוח בשל מקרי בטוח שאירעו בגבול הגיאוגרפי במשך תקופת הבטוח, הכל על פי התנאים הכללים והמיוחדים של פוליסה זו, הסייגים לפוליסה, הנספחים לפוליסה והרשימה, המהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

פרק ב' – הוצאות רפואיות

הביטוח חל רק על חיות מחמד אשר ביום תחילת הביטוח היה גילן לפחות 4 חודשים ולא יותר משמונה שנים ובתנאי שמצבן הבריאותי היה תקין ביום תחילת הביטוח.

2.0
מקרה בטוח: מחלה או תאונה לחיית המחמד, שארעה בגבול הגיאוגרפי במשך תקופת הבטוח.

2.1v המבטח יחזיר למבוטח את הוצאותיו בגין טיפולים רפואיים, ניתוחים ובדיקות מעבדה אשר נעשו לחיית המחמד עקב מקרה בטוח עד גובה הסכום הנקוב ברשימה.
החזר ההוצאות למבוטח לא יעלה על המחירים הנקובים בלוח
2.2
תעריפי המינימום של האגוד הישראלי לרפואת חיות קטנות המסונף להסתדרות הרופאים הוטרינריים בישראל, אשר יהיו בתוקף ביום האירוע.

המבטח יחזיר למבוטח את הוצאותיו בגין תרופות אשר ניתנו לחיית המחמד בהוראת הרופא המטפל בגין מקרה בטוח ובמידה סבירה עד לסכום הנקוב ברשימה.

2.3
המבטח יחזיר למבוטח את הוצאותיו בגין אשפוז בגין מקרה בטוח
אשר היה הכרחי טרם ו/או לאחר ניתוח עד לסכום הנקוב ברשימה.

2.4
המבוטח ישא בסכום הנקוב ברשימה בסעיף השתתפות עצמית בגין כל מקרה בטוח. כל ביקור חוזר בתוך 3 חודשים מיום קרות מקרה הבטוח עקב טיפול מתמשך בתוצאות אותו מקרה בטוח לא יחויב בהשתתפות עצמית. לאחר תום 3 חודשים יחשב כל טיפול כמקרה בטוח נוסף.

2.5
חריגים לפרק ב'
בנוסף לחריגים המופיעים בפרק ז' . סייגים לחבות המבטח, המבטח לא ישלם תגמולי בטוח בגין תביעות הנובעות או הקשורות במישרין או בעקיפין ב:

2.6
מחלות כמפורט להלן אשר נהוג לחסן חיות מחמד כנגדן, אלא אם חוסנה חיית המחמד נגדן במועד: כלבים: כלבת, כלבלבת, לפטוספירוזיס, דלקת כבד נגיפית, פארבו וירוס, פראאינפלואנזה, קליסי. חתולים: כלבת, חתלתלת, דלקת מערכת הנשימה העליונה, סרטן דם נגיפי.

2.6.1
ניתוחי עיקור ו/או סירוס וכן זריקות הורמונליות, הריון מדומה
והוצאת רחם,
2.6.2
אלא במקרה של גידולים סרטניים.

מחלה אשר חיית המחמד חלתה בה קודם לתחילת הבטוח.

2.6.3
ניתוחים פלסטיים/קוסמטיים ו/או טיפולים אסטטים.

2.6.4
טיפול מונע מכל סוג כדוגמת חיסונים, תולעים, פרעושים וכיוצא באלה טפילים למיניהם.

2.6.5
ביקור בית של וטרינר אלא אם היה הכרחי כמקרה חרום.

2.6.6
מומים בהתפתחות חיית המחמד.

2.6.7
כתובות קעקע.

2.6.8
מחלה שנגרמה במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש בתרופות שלא נרשמו ע"י וטרינר.

2.6.9
השתתפות במרוצי כלבים.

2.6.10
בעיות עיניים ובעיות עור בכלבים מסוג שרפיי.

2.6.11
הריון, המלטה, ניתוח קיסרי.

2.6.12

הכיסוי להוצאות רפואיות מוגבל לאותן הוצאות רפואיות אשר הוצאו במשך תקופת הביטוח.

פרק ג' – אחריות כלפי צד שלישי

3.0
מקרה הבטוח: ארוע תאונתי שארע בגבול הגיאוגרפי במשך תקופת הבטוח וגרם ל:
א. היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני נפשי שכלי.
ב. היזק לרכוש צד שלישי.

3.1
המבטח ישפה את המבוטח עד לסך הנקוב ברשימה לכל תקופת הבטוח, בגין חבותו של המבוטח על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) בשל מקרה בטוח שיגרם עקב היות המבוטח בעליה של חיית המחמד, בכפיפות לכל התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה זו.

3.2
סייגים לחבות המבטח:
בנוסף לחריגים המופיעים בפרק ז' – סייגים לחבות המבטח, מותנה בזה כי פוליסה זו אינה מכסה:

3.3
חבות של מבוטח כלפי ובגין עובדיו, בני משפחה מדרגה ראשונה הגרים איתו בקביעות וחבות מכח חוזה ו/או הסכם כלשהוא.

3.3.1
חבות עקב מעשה יזום, מעשה מכוון או מעשה בזדון של המבוטח.

3.3.2
חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו בהחזקתו או תחת השגחתו למעט חבות בשל חיית המחמד המבוטחת בפוליסה זו.

3.3.3
חבות כלשהיא העשויה לחול על המבוטח והקשורה בין במישרין או בעקיפין בשימוש בחיות המחמד לצורכי עיסוקו או מקצועו לרבות
3.3.4
שימוש למטרות שמירה בעסק.

חבות בגין מקרה בטוח אשר נגרם במישרין או בעקיפין מחמת אי מתן חיסון המתחייב בהתאם להוראות החוקים המתאימים
3.3.5
והרשויות המקומיות לחיית המחמד.

חבות בגין השתתפות במרוצי כלבים.

3.3.6

פרק ד' – מוות מתאונה

4.0
מקרה הבטוח, תאונה שארעה בגבול הגיאוגרפי במשך תקופת הבטוח וגרמה למות חיית המחמד.

4.1
המבטח ישפה את המבוטח עד לסך הנקוב ברשימה לכל תקופת הבטוח. תוקף פוליסה זו יפקע עם שיפוי המבוטח בשל מות חיית המחמד מתאונה ולא תהיה למבוטח זכות להחזר פרמיה.

4.2
חריגים לפרק ד'
בנוסף לחריגים המופיעים בפרק ז' – סייגים לחבות המבטח.

4.3
פיצוי לא ישולם בגין מוות שנגרם לחתול מסוג מעורב.

4.3.1
פיצוי לא ישולם במקרה של המתה מכוונת של חיית המחמד ע"י בעל הפוליסה או מטעמו למעט "המתת חסד".

4.3.2
"המתת חסד" תחשב המתה (לאחר תאונה ) ע"י וטרינר, ולאחר שהוטרינר החליט כי יש צורך בכך.

פרק ה' – תביעות

5.0
המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת תביעתו ויעשה כל הנדרש כדי לאפשר לבטח לברר חבותו ע"פ הפוליסה.

5.1
המבוטח יודיע למבטח מיד על כל ארוע מבוטח וימציא לו בהקדם האפשרי את כל המסמכים והפרטים הדרושים לרבות המסמכים להלן:
א . הוצאה רפואית: טופס תביעה המצורף לפוליסה בחתימת הרופא המטפל

5.2
ובצרוף חשבוניות וקבלות מקוריות
ב . אחריות כלפי צד שלישי: טופס תביעה המצורף לפוליסה מלא וחתום על כל סעיפיו.

ג . מוות: טופס תביעה המצורף לפוליסה כשהוא חתום ומלא על ידי הוטרינר המטפל או וטרינר השייך לקבוצת רופאי ההסדר וע"י המבוטח.

פרק ו' – תנאים כללים

הבטוח חל רק על חיות מחמד אשר ביום תחילת הבטוח היה גילן לפחות ארבעה חודשים ולא יותר משמונה שנים ובתנאי שמצבן הבריאותי היה תקין ביום תחילת הבטוח.

6.1
על בעל הפוליסה להודיע בטופס ההצעה על כל החיות הנוספות הנמצאות בביתו, גם אם אינן מבוטחות ו/או אינן יכולות להיכלל בבטוח.
כמו כן עליו להודיע למבוטח בהקדם האפשרי על כל שינוי או חידוש בחיות המחמד הנוספות אף אם אינן יכולות להיכלל בבטוח.

6.2
תחולת החוק: על פוליסה זו, בכפוף לתנאיה ולהוראותיה חל חוק חוזה בטוח התשמ"א 1891.
6.3
מצג בלתי נכון או הסתרה במרמה.

6.4
המבוטח חייב ליתן תשובות מלאות וכנות על השאלות שבטופס הצעת הבטוח.

6.4.1
הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, כמוה כמתן תשובה שאינה מלאה וכנה.

6.4.2
לצורך סעיף זה עניין מהותי הוא כל עניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הבטוח בכלל או לכרתו בתנאים שבו נכרת. אם ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, אזי:
א. המבטח רשאי לבטל את הפוליסה תוך 30 ימים מהיום שבו נודע לו על כך, כל עוד לא קרה מקרה הבטוח. במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח את דמי הבטוח ששילם בעד יתרת התקופה בניכוי הוצאותיה זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה.
ב. קרה מקרה הבטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין
6.4.3
המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין דמי הבטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב האמיתי לבין דמי הבטוח המוסכמים והוא פטור כליל בכל אחת
מאלה.

1. התשובה נתנה בכוונת מרמה.
2. הוא לא היה מתקשר באותו חוזה אף בדמי בטוח מרובים יותר אילו ידע את המצב לאמיתו. במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הבטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הבטוח בניכוי הוצאות המבטח.

שינויים מהותיים בסיכון של הרכוש המבוטח. המבוטח חייב להודיע למבטח בכתב מיד בהיוודע לו שחל שינוי מהותי המשפיע על הבטוח לפי פוליסה זו.
לעניין זה – "שינוי מהותי" פירושו כל אחד מאלה:
א. שינוי בעניין מהותי שחל אחרי שהמבוטח מלא את הצעת הבטוח.
ב. דבר המגלה שתשובה לשאלה בעניין מהותי הייתה לא נכונה ויש בכך כדי להחמיר את סיכונו של המבטח החמרה של ממש.

6.4.4
בטוח כפלv בוטחה חיית מחמד או חבות בפני סיכון המכוסה לפי פוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד בתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב מיד לאחר שנעשה בטוח הכפל או נודע לו עליו.

6.5
ביטול פוליסה
א. המבוטח זכאי לבטל פוליסה זו בכל עת ע"י מתן הודעה בכתב למבטח ובתנאי שלא ארע לפני הביטול כל מאורע שבשלו ניתן להגיש תביעה על פי הפוליסה.
ב. ביטל המבוטח את הפוליסה- ישאיר המבטח לעצמו דמי בטוח מחושבים לפי 10% מדמי הבטוח השנתיים בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הבטוח לפי הפריסה בתוקף ובנוסף לכך תוספת כוללת של 10% מדמי הבטוח השנתיים, והיתרה תוחזר למבוטח.
ג. מבלי לגרוע מזכויות המבטח, על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהיא בפוליסה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הבטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הבטוח, לפי שיקול דעתו ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח, בכתב לפחות 30 יום לפני התאריך בו יתבטל הבטוח.
ד. אם המבטח ביטל את הבטוח לפני תום תקופת הבטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג בטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הבטוח המוסכמת.

6.6
הקטנת הנזק
אין המבטח חייב בתגמולי בטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הבטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.

6.7
הצמדה למדד
סכומי הבטוח, סכום ההשתתפות העצמית, תגמולי הבטוח ודמי הבטוח כולם נקובים בשקלים וישתנו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, החל ממדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הבטוח ועד למדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.

6.8
זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הבטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הבטוח, כל סכום שהמבוטח חייב למבטח.

6.9

פרק ז' – סייגים לחבות המבטח
המבטח לא יהיה אחראי לפי פוליסה זו עבור:

7.0
תאונה אבדן, נזק או חבות כלשהם אשר נגרמו במישרין או בעקיפין על ידי אחד המאורעות הבאים או באמצעותו או כתוצאה ממנו:-
א. מלחמה, פלישה, פעילות חבלנית וכח פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מהסוג פעולות מלחמה ( בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה ), מלחמת אזרחים, וכן פעולות טרור המבוצעות ע"י אנשים הפועל/ים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהוא. לצורך סייג זה טרור

7.1
משמעו השימוש באלימות לצרכים פוליטים, לרבות השימוש באלימות שמטרתו היא להפחיד את הציבור או חלק ממנו.
ב. מרד, התקוממות צבאית, או עממית, מרי, מרידה, מהפיכה, שלטון

צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור, החרמה.
בכל משפט תובענה או הליכים משפטיים אחרים, אם יטען המבטח כי תאונה, אובדן, נזק או חבות כלשהם אינם מכוסים על ידי ביטוח זה, על פי הוראות תנאי זה, תהיה על המבוטח חובת ההוכחה כי תאונה, אובדן, נזק או חבות כאלה מכוסים.

תאונה, אבדן, נזק או חבות שנגרמו במישרין או בעקיפין ע"י חומר גרעיני מלחמתי או הנובעים ממנו, או באו כתוצאה ממנו או נגרמו על ידו או שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי אחת הסיבות דלהלן, או שנבעו מתוכן או באו כתוצאה מהן או בהשתתפותן, קרינה מיאנת, או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהוא או מפסולת גרעינית כלשהיא מבעירת דלק גרעיני.
למטרת סעיף זה בלבד, בעירה תכלול תהליך כלשהוא המכלכל עצמו, של ביקוע גרעיני.

7.2
מעשה במתכוון או רשלנות במתכוון של המבוטח.